Prawo cywilne – Upadłość konsumencka
Chcesz ogłosić upadłość konsumencką? Napisz do nas.


Dokumenty dotyczące tematyki
Prawo cywilne – Upadłość konsumencka
JAK TO DZIAŁA?
WIĘCEJ DOKUMENTÓW
ARTYKUŁY DOTYCZĄCE TEMATU
Pytania dotyczące tematyki
Prawo cywilne – Upadłość konsumencka
Jak to działa?

Osoby, które mają problemy finansowe, popadły w długi z różnych powodów i nie są w stanie ich spłacić mogą skorzystać z prawa pozwalającego na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Instytucja ta przeznaczona jest dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że w przypadku niewypłacalności ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej należy złożyć wniosek o upadłość. Za zwyczaj dłużnikami składającymi wniosek do Sądu są osoby, które mają problemy po odziedziczeniu zadłużonego spadku, zaciągnięciu kredytów i pożyczek. Sąd oddala wniosek, jeżeli osoba doprowadziła do swojej niewypłacalności w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Co powinien zawierać wniosek składany do Sądu:

- Dane osobowe – Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania
- Wskazanie majątku dłużnika wraz z szacunkową wyceną i miejsce, gdzie się znajduje
- Uzasadnienie wniosku
- Wykaz wierzycieli wraz z adresami, terminy płatności, wysokość zadłużenia wobec każdego
- Wykaz wierzytelności spornych, zakres kwestionowania
- Wykaz zabezpieczeń (zastaw, hipoteka) na majątku dłużnika, daty ustanowienia
- Oświadczenie, że nie zachodzą okoliczności wyłączenia możliwości ogłoszenia upadłości

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami.
Weronika Stachura
Prawnik
Więcej dokumentów dotyczących  Prawo cywilne – Upadłość konsumencka
Artykuły dotyczące Prawo cywilne