Prawo rodzinne – Podział majątku
Napisz do nas i przekonaj się, czy podział majątku jest sprawiedliwy.


Dokumenty dotyczące tematyki
Prawo rodzinne – Podział majątku
JAK TO DZIAŁA?
WIĘCEJ DOKUMENTÓW
ARTYKUŁY DOTYCZĄCE TEMATU
Pytania dotyczące tematyki
Prawo rodzinne – Podział majątku
Każdy małżonek ma prawo do wyłącznej dyspozycji majątkiem osobistym.

Majątek osobisty każdego małżonka pozostaje w jego wyłącznej dyspozycji.
Poniżej prezentujemy zamknięty katalog wyłącznych składników. Pozostałe przedmioty, które nie zostają wymienione w przepisie art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wchodzą już do majątku wspólnego.
W razie wątpliwości należy przyjąć powyższą interpretację.
Do majątku osobistego każdego z małżonków należą (art. 33 KRO):
- przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
- przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
- prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
- przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
- prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
- przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość);
- wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
- przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
- prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
- przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami.
Weronika Stachura
Prawnik
Więcej dokumentów dotyczących  Prawo rodzinne – Podział majątku
Artykuły dotyczące Prawo rodzinne