Czy e-mail uważany jest prawnie za dokument?

Bardzo często spotykam się z tym pytaniem.

Otóż we wrześniu 2017r. w życie weszły zmiany przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, a także innych ustaw, które mają na celu usprawnienie prawa i postępowania dopuszczając metody cyfryzacji. Tym sposobem uzyskaliśmy nowy przepis w kodeksie cywilnym dotyczący dokumentu.

Art. 77 § 3. KC [Definicja dokumentu]
Dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

W związku z powyższym przepisem, za dokument uznać można między innymi cyfrowe nośniki treści tj.:
I. e-mail
II. SMS
III. MMS
IV. Nagranie video lub audio, które nadaje się do odtworzenia oraz zapoznania.

Co to oznacza w praktyce?

W przypadku zawierania umów
Jeżeli w umowie nie przewidziano żadnej szczególnej formy pod rygorem nieważności, każde pisemne oświadczenie złożone od określonego jasno nadawcy, w formie jakiegokolwiek dokumentu (77 § 3 KC) ma co do zasady identyczną wagę prawną, jak oświadczenia złożone i podpisane na piśmie.

Co do podważalności
Istnieje możliwość, że wysyłane wiadomości będą kwestionowane w odniesieniu do ich nadawcy, obecnie już spotykamy się z przypadkami, gdy osoby podważają swój własnoręcznie złożony podpis w formie pisemnej…

Innowacje!
Wraz z nowelizacją przepisów, w życie weszła również do postępowania cywilnego zasada wnoszenia pism procesowych. Na czym to polega? Dokonanie wyboru wnoszenia pism procesowych możliwe jest przy użyciu drogi elektronicznej poprzez Elektroniczne Biuro Podawcze. Zgodnie z nowymi przepisami wszystkie Sądy mają do 8 września 2019r. czas na umożliwienie stronom wnoszenia pism procesowych drogą teleinformatyczną.